OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky (dále jako “OP”) 

  • Jsme 3pe, z. s.
  • Kaprova 42/14
  • 110 00 Praha 1
  • IČO: 09895892
  • E-mail: lada@3pe.online
  • Telefon: +420 739 659 456

(dále jako „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a 3. osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod provozuje prodávající na webu www.3pe.online. 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Retrográdní platnost OP. Relevantní je datum poslední úpravy podmínek, a tato verze se vždy vztahuje na poslední verzi obchodních podmínek. Tato aktuální verze je platná retrográdně, tedy. např OP ver. 01/12/2021 se vztahuje zpětně i na kurzy a jiné produkty vypsané a zaplacené v listopadu 2021. 

Podmínky užívání 
 

Prohlížením www.3pe.online a zakupováním produktů na něm vystavených dáváte souhlas s veškerými podmínkami uvedenými v tomto dokumentu. OP existují, aby zaručily spokojenost a rovnost na straně lektorů i zákazníků. V momentě uskutečněného obchodu dává kupující informovaný souhlas jak s OP, tak s podmínkami Ochrany osobních údajů

Kupující je každý uživatel, který zadá poptávku formou: 

  • formuláře na webové stránce www.3pe.online
  • google formuláře, ve kterém je výslovně uveden subjekt Jsme 3pe, z. s. jako prodávající
  • e-mailovou komunikací ve které kupující zadává zakázku prodávajícímu 

Kupujícím v obecném smyslu se stává kdokoli, kdo e-mailem, elektronicky či osobně podá objednávku či poptávku na produkty nabízené Jsme 3pe, z. s.

Produkt a formy duševního vlastnictví 


Pod produktem, tedy duševním vlastnictvím, se rozumějí: dárkové předměty, návodné e-maily, osobní konzultace, skupinové kurzy, videokurzy a další produkty Jsme 3pe, z. s. a jejich lektorů.
Kupujícím, který využívá produkty Jsme 3pe, z. s., může být fyzická osoba, která navštíví kurzy vedené lektory Jsme 3pe, z. s., zakoupí si online kurz nebo některý z nabízených produktů. Rovněž se jedná o konzumenty e-mailového šiřitelného obsahu, jako jsou e-booky, videa v placené sekci a knihy vydané Jsme 3pe, z. s.

Pod kupujícím, který využívá produktů Jsme 3pe, z. s. ke svému podnikání, se rozumí fyzická či právnická osoba, která si služby objedná – např. ve formě videokurzu pro své zaměstnance, a stává se tak majiteli časově omezené licence, která slouží chodu a prosperitě podniku či živnosti dané osoby. 

Všechny produkty, služby i zboží ve formě hudebních alb jsou určeny výhradně pro osobní nekomerční použití V souladu s ochranou autorských práv tedy nesmí být veřejně šířeny nebo využívány k vlastnímu podnikání a propagaci. Pro komerční účely je třeba sjednat si podmínky v rámci placené služby nebo licence. 

Prodejem čili uskutečněným obchodem, který proběhl mezi prodávajícím a kupujícím, se rozumí:  Uhrazení částky na účet (bezhotovostní platba). 

Lhůta


Lhůta je časové období, které se začíná počítat v momentu dne přijetí částky od kupujícího na účet prodávajícího. Během jednoho kalendářního měsíce od přijetí platby je možno provést storno objednávky, a to podle dále uvedených storno podmínek.

Způsoby platby, cena zboží a platební podmínky 


Cenu zboží, produktu nebo služby a případné náklady spojené s jeho dodáním může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2902011525/2010 vedený společností Jsme 3pe, z. s. (dále jen „ účet prodávajícího“ ); 

Pokud se jedná o fyzický produkt, společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží, produktu nebo služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží nebo poskytnutí služby kupujícímu. 

Případné slevy z ceny produktu nebo služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu před uhrazením ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Storno podmínky


Storno podmínky slouží k férové a rovnoprávné eventualitě obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, a konkrétně postihují všechny možnosti, kdy je možno uzavřený obchod rozvázat a vracet finanční prostředky.

Vracet finanční prostředky je možno během uvedené lhůty, která běží od momentu připsání peněz kupujícího na účet prodávajícího, a která je definována dobou jednoho měsíce před datem oficiálního zahájení kurzu, které je definované v objednávkovém formuláři kurzu a potvrzujícím e-mailu.

V případě objektivních událostí, které znemožňují konání objednaného plnění, např. že vstoupí v platnost externí a subjektem Jsme 3pe, z. s. neovlivnitelné okolnosti, jako jsou vládní omezení a restrikce, živelné katastrofy, vážné onemocnění nebo náhlá smrt lektora, která zamezují volná konání kulturních akcí a vzdělávacích seminářů, platí pravidlo, že peníze odeslané kupujícím na účet prodávajícího se považují za kredit, který výslovně není vratný a který může kupující vyčerpat během uvedené lhůty šesti měsíců, a to ve formě individuální výuky a online produktů podle platného aktuálního ceníku. V případě nevyčerpání kreditu během uplynulé lhůty šesti kalendářních měsíců kredit propadá ve prospěch prodávajícího.

Tato vzájemná dohoda mezi prodávajícím a kupujícím, která vzniká v momentu prohlížení webu a zakupování produktu, slouží k ochraně obchodních zájmů a duševního vlastnictví prodávajícího, a zároveň k ochraně zájmů kupujícího, který navštivil web www.3pe.online za účelem nákupu produktů, a který tímto dostává jasně definovaný časový a spotřebitelský rámec. 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 


Možnosti užívání a odstoupení od smlouvy po 14 dnech 


Dle platného zákoniku Jsme 3pe, z. s. spotřebiteli možnost odstoupit od kupní smlouvy. V případě nespokojenosti a reklamace spotřebitele respektuje Jsme 3pe, z. s. platné právní nařízení. Kupní smlouvu je možné zrušit do 14 kalendářních dní od provedení platby a uzavření smlouvy. Lhůta na zrušení smlouvy se počítá od prvního dne platnosti kupní smlouvy, a to do 14 dní včetně. 

Provedení odstoupení od kupní smlouvy


Odstoupení od kupní smlouvy je nutné provést formou písemného e-mailu s podpisem a zdůvodněním. E-mail se zrušením kupní smlouvy je nutné adresovat lada@3pe.online rávní účinností nabývá takto provedené odstoupení od kupní smlouvy v momentu odeslání mailu, podle data čitelného v patičce zprávy.  Odstoupení od kupní smlouvy v momentu využívání produktu a běžícího kurzu již není možné. 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Jsme 3pe, z. s. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

Prodávající je oprávněn k prodeji na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.