Milí fanoušci 3pe,

v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů bychom se s vámi rádi podělili o informace, jak nakládáme s vašimi osobními údaji. Sami máme rádi, když je s našimi údaji nakládáno opatrně, proto se i my snažíme o co nejefektivnější zabezpečení údajů, tak, aby se k nim dostal pouze omezený počet oprávněných osob a aby nedošlo k jejich zneužití. 

1. Správce osobních údajů


Vaše údaje zpracovává spolek Jsme 3pe z.s., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 09895892, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 60955 (dále jen: „3pe“).

2. Zpracovávané osobní údaje


Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s registrací a účastí na našich akcích, na základě partnerské či obdobné spolupráce s námi na těchto akcích a na základě vaší aktivity na našem webu.

 • Registrační údaje
 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Fakturační údaje pro vystavení faktury za účast na našich vzdělávací akcích nebo vzdělávacích kurzech/webinářích
 • Fotografie a audiovizuální záznamy z akcí, kterých se zúčastníte, a to na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte, řídíme se podle toho. Fotografie budou zveřejňovány na našich webových stránkách a sociálních sítích, případně webových stránkách a sociálních sítích námi prověřených partnerů
 • V případě, že se účastníte určitého průzkumu 3pe, zpracováváme vyplňované údaje anonymně pro statistické účely.
 • Další osobní údaje, které budou na základě vašeho souhlasu zveřejněny jako součást vašeho příběhu na webu a sociálních sítích 3pe.

Údaje, které získáme na základě vaší aktivity na naší webové stránce:

 • IP adresa
 • soubory cookies (v případě online služeb)
 • případně jiný online identifikátor

Údaje, které získáme na základě partnerské spolupráce:

 • informace obsažené v darovacích smlouvách
 • další informace získané v rámci smluvního vztahu vyplývajícího z darovacích smluv

3. Účely zpracování a právní základ


Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem:

 • přihlašování k našemu newsletteru a zaslání informací o novinkách a kampaních 3pe, přihlásíte-li se k odběru. Právním základem je Váš souhlas, který nám udělíte, když se přihlasíte k odběru newsletteru ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, případně může být odběr newsletteru přihlášen, pokud nám jeho zasílání při odesílání formulářů neodmítnete (v takovém případě je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 • pořádání a organizace akcí, přičemž právním základem může být náš oprávněný zájem spočívající v naší propagaci, případně plnění smluvních povinností.
 • pořádání a organizace vzdělávacích kurzů.

Vaše osobní údaje zpracováváme také na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v:

 • vyhodnocení zpětné vazby.
 • zabezpečení naší stránky.
 • provozování naší stránky.
 • zlepšování našich služeb.
 • navázání a udržování partnerské spolupráce (pro tyto účely existuje i případné plnění vzájemných smluvních povinností).
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány.
 • zasílání našich newsletterů (k zasílání newsletterů dochází buďto na základě oprávněného zájmu spočívajícího v přímém marketingu, nebo na základě vašeho souhlasu, odhlášení z jejich přijímání je možno provést v odkazu umístěném v patičce newsletteru, popřípadě e-mailem: lada@jsme3pe.cz
 • prezentace naší činnosti na webu/sociálních sítích, příp. na webu a sociálních sítích našich, předem prověřených partnerů (týká se zveřejňování fotografií).
 • vykazování naší činnosti v souvislosti s projekty, kterých se účastníme (týká se zejména fotografií, jež však vždy vybíráme tak, aby na nich zobrazené osoby byly co nejméně rozpoznatelné).

Dále můžeme provádět také zveřejnění vašeho příběhu, včetně vaší fotografie, na našich sociálních sítích, webové stránce, blogu a dalších promo materiálech, vždy však na základě vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje zpracováváme, v souladu s příslušnými právními předpisy, na základě těchto titulů:

 • poskytnutí služby, smluvní plnění;
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat fakturační údaje po dobu 10 let);
 • zpracování, jež je nezbytné v rámci našich oprávněných zájmů (např. k zajištění bezpečnosti našeho webu);
 • vámi udělený souhlas, na jehož základě např. pořizujeme fotografie z akcí nebo vám můžeme zasílat náš newsletter (obsahující v malém množství také nabídky našich partnerů).

4. Přístup k údajům


K předávání údajů dochází pouze ve výjimečných případech, vždy si ovšem pečlivě vybíráme partnery, kterým vaše data předáváme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům či k jejich jinému zneužití. 

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, jsou:

 • partneři a fotografové, kterým předáváme na základě vašeho souhlasu fotografie z našich akcí (tento souhlas lze kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu lada@jsme3pe.cz). 
 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našeho webu, přičemž využíváme nástroje od společnosti Google;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme, přičemž využíváme služeb Mailchimp (s poskytovatelem této služby máme uzavřeny podmínky, které obsahují standardní smluvní doložky a další záruky pro předávání dat mimo EU);
 • při účasti na akci také případně partneři, kteří poskytují prostory. Ti mohou získat např. vaše jméno a příjmení pro vstup do budovy, nebo e-mailovou adresu pro připojení k síti wi-fi.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme povinni některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

5. Délka zpracování


Pokud nám udělíte souhlas s fotografováním a pořizováním audiovizuálních záznamů, budeme váš souhlas považovat za udělený pro konkrétní workshop.

Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním newsletterů, budeme váš souhlas považovat za platný po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ze zasílání newsletterů se můžete vždy odhlásit způsobem uvedeným na této stránce.

Váš feedback a váš příběh, pokud se k jejich zveřejnění dobrovolně přihlásíte, budeme zpracovávat po dobu 10 let od vašeho přihlášení.

6. Zabezpečení údajů


Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Tak jako u všech ostatních společností, není ani u nás objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. To znamená, že není možné na 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže získat přístup třetí osoba, že nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována.

7. Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, aby se tyto údaje nemusely zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Na našich webových stránkách využíváme analytické cookies, které nám pomáhají sbírat analytická data, na základě kterých měříme, jak využíváte naši webovou stránku, jaké stránky jste navštívili a co vás zajímá. Vše je prováděno anonymně a nejsme schopni identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Konkrétně využíváme Google Analytics a další nástroje od společnosti Google Ireland Ltd., se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Podmínky a další informace o těchto nástrojích naleznete zde. Popis konkrétních cookies, které mohou být na webu využity,, je k nalezení například zde.

Tyto analytické cookies ukládáme na základě Vašeho souhlasu, který nám udělíte prostřednictvím cookie lišty. Kromě toho však na webových stránkách máme i nezbytné cookies (například pro uložení souhlasu), které nelze odmítnout.

8. Odvolání souhlasu a práva subjektů údajů


Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: lada@jsme3pe.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech stanovených v čl. 17 GDPR;

Konkrétní pravidla a způsoby uplatnění práv naleznete v čl. 15 - 22 GDPR.

9. Kontakt


V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů nás kontaktujte na e-mailové adrese lada@jsme3pe.cz či písemně na naší adrese: Jsme 3pe z.s., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1.

V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abys nám vhodným způsobem prokázal/a svou totožnost, abychom si mohli ověřit vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.